Byta hundförsäkring

Till ansökan

Ansök hos Lassie

  • Maxersättning 160 000 kr

  • Självriskperiod 365 dagar

Byta hundförsäkring

Om du upplever att premien för din försäkring blivit dyr, eller om du av någon annan anledning vill försäkra din hund i ett annat försäkringsbolag finns några saker att tänka på.

Innan du väljer en ny försäkring är det viktigt att jämföra innehållet i de olika hundförsäkringarna. Om du bara jämför priset är det lätt att missa skillnader i försäkringens omfattning och hur mycket du kan få i ersättning.

Innan du gör ett byte av hundförsäkring är det också viktigt att du först ansöker hos det nya bolaget för att se vilka villkor de kan erbjuda dig, innan du säger upp din befintliga försäkring.

När kan man byta hundförsäkring?

Du kan normalt byta hundförsäkring på din huvudförfallodag. Vilket datum det är kan du se i ditt försäkringsbrev, eller kontakta ditt försäkringsbolag.

Generellt gäller en hundförsäkring ett år i taget. Detta oavsett om du betalar din försäkring per år, halvår eller per månad. I det avtal du har med ditt försäkringsbolag framgår vilket datum som är huvudförfallodag eller årsförfallodag. Det är viktigt att du inte har något glapp i ditt försäkringsskydd så kontrollera detta noga om du planerar att byta försäkringsbolag.

När du flyttar från ett svenskt försäkringsbolag till ett annat är det i regel karensfritt, det vill säga försäkringen börjar gälla på en gång. Om du förbättrar försäkringen på något sätt blir det däremot ibland ny karenstid på själva förbättringen.

Hos Agria, Sveland och Svedea kan du bara säga upp din försäkring på huvudförfallodag.

Hos Lassie kan du säga upp din försäkring när som helst. De har ingen uppsägningsavgift och de återbetalar den del av premien som avser den resterande försäkringstiden.

Hur byter man hundförsäkring?

Det är sällan något problem att byta hundförsäkring från ett bolag till ett annat så länge din hund är frisk och kry. Ofta får du när du tecknar försäkringen fylla i en hälsodeklaration och svara på några frågor om hundens hälsa.

Tänk på att den tidigare försäkringen inte avslutas automatiskt, så kontrollera att detta blir gjort. Ofta kan det nya försäkringsbolaget du valt hjälpa till att säga upp den tidigare försäkringen om du meddelar att du vill ha hjälp med detta.

Finns det nackdelar med att byta hundförsäkring?

Om din hund varit sjuk kan det finnas risker med att byta försäkring. Det försäkringsbolag som du byter till kommer kanske inte att ersätta sjukdomar eller skador som kan härledas till tiden då din hund var försäkrad i ett tidigare bolag. Många gånger kan det nya försäkringsbolaget kräva undantag i försäkringen för sådant som din hund drabbats av tidigare.

Planerar du att byta hundförsäkring är det därför viktigt att du först kontaktar det nya bolaget och gör en ansökan där du kan se villkor och eventuella undantag innan du säger upp din befintliga försäkring. Byt aldrig försäkringsbolag om det finns en risk för att du blir utan ersättning om din hund blir sjuk eller skadad. I det läget är det bästa att behålla ditt nuvarande försäkringsbolag.

Det finns några situationer då det inte är lämpligt att byta hundförsäkring.

• Om hunden är äldre än sju år.
• Om hunden har återkommande problem, som t.ex hudproblem eller allergier.
• Om hunden har en kronisk sjukdom som den nuvarande hundförsäkringen täcker.

Så byter du hundförsäkring – steg för steg

  1. Jämför din nuvarande försäkring, både innehåll och pris, med försäkringen du vill byta till.

  2. Kontrollera om din befintliga försäkring kan sägas upp när som helst, eller om den enbart kan sägas upp på huvudförfallodagen. Kan du enbart säga upp den på huvudförfallodagen, ta reda på vilket datum det är. Uppgiften hittar du i ditt försäkringsbrev.

  3. Kontakta det försäkringsbolag du planerar att byta till för att säkerställa att de inte kräver undantag för något som hunden tidigare varit veterinärbehandlad för

  4. Teckna den nya hundförsäkringen innan du avslutar den du vill byta ifrån för att undvika ett glapp mellan avtalen. De flesta försäkringsbolag kan förbereda en ny försäkring upp till tre månader i förväg.

  5. Glöm inte att avsluta den tidigare försäkringen när du vet att den nya försäkringen trätt i kraft. Den tidigare försäkringen avslutas inte automatiskt när du tecknat en ny försäkring.

Fri flytträtt på hundförsäkringar – men begränsningar kan finnas

En frisk hund som inte står under behandling och som tidigare inte haft någon sjukdom, har normalt ingen inskränkning i försäkringsskyddet vid flytt från ett försäkringsbolag till ett annat.

Ett generellt förbehåll vid flytt från annat försäkringsbolag är annars att pågående sjukdomar eller påbörjade skador inte ersätts. Detta är viktigt att gå igenom med det försäkringsbolag man funderar på att flytta sin hundförsäkring till.

Hos en del försäkringsbolag kan man numera teckna en tilläggsförsäkring som ger dig ersättning för tidigare kända skador och sjukdomar. Tillägget kan ersätta dig upp till 5 000 eller 10 000 kronor per år i veterinärvårdskostnader om din hund får besvär med en skada eller sjukdom som den tidigare undersökts, behandlats eller medicinerats för.

Konkurrensverket har i rapporter tagit upp den inlåsningseffekt som uppstår när man som hundägare stannar kvar hos ett dyrare försäkringsbolag då man annars riskerar att stå utan ersättning om hunden får en sjukdom som är relaterad till en tidigare skada.

Hundens ålder påverkar försäkringspremien

Hundens ålder är en parameter försäkringsbolagen tar hänsyn till när de beräknar premiens storlek, men i praktiken påverkar hundens ålder också om det är värt att byta försäkringsbolag.

Alla hundförsäkringar består av en veterinärvårds- och en livförsäkringsdel. Försäkringsbolagen har olika regler för hur gammal hunden får vara när en livförsäkring tecknas. Vanligtvis går det inte längre att teckna en livförsäkringsdel om hunden fyllt sju år.

Generellt gäller också att ersättningen för en livförsäkring årligen minskar från det hunden fyller sju eller åtta år, för att några år senare helt upphöra.

I regel finns inga ålderbegränsningar i veterinärvårdsdelen, men en del försäkringsbolag har en nedsättning av högsta belopp för veterinärvård när hunden nått en viss ålder.

Karens

Vid byte av försäkringsbolag kan karens och sjukdomshistorik föras över till den nya försäkringen vilket kan medföra minskad eller utebliven ersättning.

En nytecknad veterinärvårdsförsäkring börjar ofta med en karenstid. Karenstid innebär att försäkringen inte ersätter sjukdomar som börjat inom denna tid. Vanlig karenstid är 20 dagar innan försäkringen träder i kraft. Normalt finns ingen karenstid för olycksfall utan försäkringen täcker olycksfall direkt.

Om försäkringsmarknaden för hundar

Försäkringsföretagen använder sig av olika beräkningsmodeller vid prissättning av hundförsäkringar, men grundtanken är att den premie en kund betalar ska täcka den risk som individen tillför kollektivet. En korrekt och saklig riskbedömning utifrån hundens ras, bostadsort, ålder och kön ger därför differentierade premier.

Om risken, alltså sannolikheten att en händelse eller skada inträffar, är för hög kan försäkringsbolaget neka att täcka just den särskilda risken. Det innebär att försäkringsbolag undantar vissa skador från försäkringen. Det kan därför hända att försäkringsvillkoren innehåller krav på skadeförebyggande åtgärder.

Självrisk är ett annat styrmedel som försäkringsbolag använder för att begränsa sina risker, eftersom det skapar ett incitament för dig som kund att vara försiktig med din hund.

Sett över tid ökar djurägarnas kostnader kraftigt. I en undersökning som SLU gjort ökade kostnaderna med 160 procent mellan åren 2000 och 2014 och utgör idag en tredjedel av hushållens totala utgifter för sällskapsdjur.

Flera försäkringsbolag menar nu på att veterinärkostnader ökat kraftigt sedan riskkapitalbolagen, bl.a via Evidensia och Anicura, gått in på marknaden för djursjukvård.

Folksam är ett av försäkringsbolaget som riktat kritik, och de har nu tecknat samarbetsavtal med Distriktsveterinärerna, där Distriktsveterinärerna ska ta fram en riktprislista för behandling av olika diagnoser.

En granskning Folksam gjort där de granskat enklare vårdärenden visar att fakturor från Evidensia och Anicura under 2015 kunde vara upp till 60 procent dyrare än från fristående veterinärer. En mer nygjord granskning visar att skillnaden var betydligt mindre, och enligt Folksam visar det på att de fristående aktörerna följt efter och kraftigt höjt sina priser.

För att minska kostnaderna för vård, och i förlängningen bromsa prisökningen på hundförsäkringar, försöker majoriteten av djurförsäkringsbolagen aktivt få sina kunder att söka vård på rätt nivå och kanske inte i första hand besöka det stora djursjukhuset på jourtid för enklare vård, utan kanske istället besöka den lokala veterinärkliniken på dagtid, eller kontakta en veterinär på nätet.

Jämför hundförsäkring

Att själv jämföra hundförsäkring är inte alltid så lätt. Det gäller i de flesta fall att sätta sig in i de villkor som varje försäkringsbolag har innan man tar beslut kring vilken hundförsäkring som passar en bäst. Det är många faktorer att fundera över, och inte bara att ta den försäkring som har lägst pris. På Hundförsäkringar.se hjälper vi dig att hitta bästa hundförsäkringen utifrån dina förutsättningar. Vi har läst försäkringsvillkoren rad för rad och samlat informationen för att du ska slippa.

Det första valet du behöver göra är om du ska teckna hundförsäkring hos ett försäkringsbolag som specialiserat sig på djurförsäkringar, eller om du ska undersöka möjligheten till hundförsäkring hos ditt befintliga försäkringsbolag. Generellt kan man säga att om du är intresserad av en så heltäckande försäkring som möjligt, med möjlighet till olika tillägg för att utforma din försäkring som du vill ha den - så är det något av de specialiserade hundförsäkringsbolagen du ska vända dig till.

En av marknadens högsta ersättningar för veterinärvård, och mycket bra öppettider för direktreglering. Ingen bindningstid.

Läs villkor Mer om Lassie

En av marknadens högsta ersättningar för veterinärvård, och lämnar ersättning för ordinerat foder. Livförsäkring ingår i premiumvalet.

Läs villkor Mer om Hedvig

Försäkringsbolaget som funnits sedan 1987 med anor från 1900-talets början. Störst på hundförsäkringar i Sverige med runt 30 % andel.

Läs villkor Mer om Agria

Att jämföra hundförsäkring

Som vi gått igenom finns många punkter att läsa på om och ta ställning till innan man väljer sin hundförsäkring. Olika hundförsäkringar har olika bra täckning och det finns flera bra försäkringar på marknaden. Det viktigaste är att hitta den som passar just dig och din hund och är anpassad till de behov du har.

Vanliga frågor och svar

Börja med att gå igenom de behov du har. Läs igenom punkterna i vår genomgång och värdera vad som är viktigast när du väljer din hundförsäkring.

En mindre omfattande försäkring ger dig en lägre månadskostnad men täcker inte lika mycket vid sjukdom eller skada. Har du en egen buffert att täcka veterinärkostnader med om något händer kan en enklare försäkring räcka. Vill du försäkringen ska täcka så mycket som möjligt får du vara beredd på en högre månadskostnad.

Hundförsäkringar

ManyPets

Lassie

Agria